วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการสัมมนาและปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 10 สัมมนาและปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องภูกามยาว 1 (PKY1) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วสันต์ สรรพสุข ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์กัญจนี ศรีโสภา อาจารย์สาขาวิชาการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน โครงการฯในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รวมทั้ง ขอบข่ายภาระงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ภายในโครงการฯ มีกิจกรรมดังนี้

1.บรรยายหัวข้อ “กิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต” โดย ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

2.บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา

3.บรรยายหัวข้อ “ขอบข่ายภาระงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิต” โดย ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

4.สัมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “หลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้”

   กลุ่มที่ 1 แขนงวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (ห้อง PKY2) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

   กลุ่มที่ 2 แขนงวิชาสังคมศึกษา พลศึกษา (ห้อง A102) โดย ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

   กลุ่มที่ 3 แขนงวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ห้อง PKY1) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยการศึกษา และ อาจารย์เมทิกา เลิศปฐมา อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/9/2566 8:56:39

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่