วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ "การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช."

     วันที่ 25 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ "การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช." ที่จัดขึ้นโดยกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ คุณมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายเรื่อง "สารพันปัญหาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน" ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี บรรยายเรื่อง "คดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย อันเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช และคณะกรรมการ ป.ป.ท" และคุณอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6 บรรยายเรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันเป็นแบบเรียนกับนิสิต" โครงการฯในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวัง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/9/2566 19:24:48

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่