วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 176883 ภูมิภาคศึกษา นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

    เมื่อวันที่ 12-15 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา และดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นำนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ในรายวิชา 176883 ภูมิภาคศึกษา ณ Xiangan Elementary School สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2 เป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน เสริมสร้างและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเรียนและการประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงานของนิสิตให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อไปfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/10/2566 11:57:24

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่