วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลผลการประเมิน ระดับ A (UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย)

ในวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติที่เป็นหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติบัตร UPITA (Pre-Assessment) ระดับมหาวิทยาลัย  ในระดับ A  หลังจากนั้นคณะผู้บริหารได้ถ่ายรูปร่วมกันพร้อมแสดงเจตจำนงมหาวิทยาลัยพะเยาการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้  ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
facebook twitter line


ภาพ :   นางสาววราภรณ์ สังวาลย์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/4/2564 11:06:49

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่