วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสัมมนาระหว่างฝึกนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ร่วมถึงสะท้อนคิดการแก้ปัญหาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิต ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของวิทยาลัยการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง คณบดีวิทยาลัยการศึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยfacebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/10/2564 10:29:50

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE.UP.AC.TH
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่