วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามผลการดำเนินงานการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์นิเทศก์ภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของวิทยาลัยการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย



facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/10/2564 12:02:02

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่