วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2565

     ในคราวประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการศึกษา ครั้งที่ 90(2)2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารได้ดำเนินการติดตามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ของวิทยาลัยการศึกษา และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน งดรับ งดให้ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อีกทั้งมีมติแจ้งให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษาตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกร่วมตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารดำเนินการรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ ประจำปี 2565facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/2/2565 10:27:50

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด


© SE UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่